Monday, July 28, 2008

Already on The Web

...poti v (ne)znano:
http://blog.planetq.org/

Lots of interesting stuff already on the web, waiting to be pointed at:)

No comments: